برنامه ریزی راهبردی و مديريت منابع انساني از خانمها صونا احمدی و حدیث جاوید

ساخت وبلاگ
چکیده : برنامه ریزی راهبردی و مديريت منابع انساني  صونا احمدی و حدیث جاویدمقدمه: اولين گامها در مديريت استرا... با عنوان : برنامه ریزی راهبردی و مديريت منابع انساني از خانمها صونا احمدی و حدیث جاوید بخوانید :
برنامه ریزی راهبردی و مديريت منابع انساني

 صونا احمدی و حدیث جاوید

مقدمه:

اولين گامها در مديريت استراتژيك، تعريف رسالت (يا مقصود) و اهداف عمده سازمان مي باشد رسالت؛ رهنمودهاي عملياتي، اخلاقي و مالي شركتها هستند. آنها تنها شعارهاي ساده نيستند آنها اهداف، روياها، رفتار، فرهنگ و راهبردهاي شركتها به شمار مي آيند.

نياز به استراتژي منابع انساني

ـ اگر سازماني به دنبال ارائه فن آوري تازه اي است

ـ اگر مي خواهد هزينه ها را كاهش دهد

ـ اگر می خواهد كيفيت را بهبود دهد

ـ اگر به دنبال كوچك سازي است

 بايد دو ديدگاه استراتژيك منابع انساني را دنبال نمايد.

بنابراين :

  مديريت منابع انساني استراتژيك ديگر يك انتخاب نيست، بلكه يك ضرورت است.

مهمترين اهداف استراتژيك مديريت منابع انساني:

ـ دستيابي به تناسب كامل اهداف تجاري شركت و اهداف بخش منابع انساني

ـ طراحي و مديريت فرهنگ و جو سازماني به منظور كم به كاركنان در جهت انجام بهينه نقش شغل خودش

ـ حصول اطمينان از اينكه انجام فعاليتهاي منابع انساني در فرمانهاي كوتاه، ميان و بلند مدت برنامه در تقويت شايستگي سازمان مؤثر است

ـ و در نهايت طراحي چگونگي مشاركت منابع انساني، يافتن استانداردهاي عملكردي و تأمين نظر ذينفعان به صورت شفاف را موجب مي شود.

سازمان استراتژيك و اهداف استراتژيك منابع انساني :

}از آنجائي كه اهداف كلي، مسائل اصلي را كه بايد مد نظر قرار  بگيرند را مشخص نموده است و سياستها و اولويتهاي سازمان را تعيين كرده است، اهداف استراتژيك مديريت منابع انساني بايد با دقت اهداف استراتژيك و ارزشهاي سازمان را منعكس سازند.

سياستهاي مديريت منابع انساني:

}سياستهاي بيانيه هاي كلي هستند كه راهنماي تصميم گيري را ارائه مي كنند از قبيل اينكه آنها اقدامات بخش مديريت منابع انساني را براي دستيابي به اهداف استراتژيك هدايت مي كنند سياست هاي مديريت منابع انساني معمولاً به صورت مكتوب به همه كاركنان اعلام مي شود. آنها عموماً سه مقصود اصلي را دنبال مي كنند.

 رويكرد استراتژيك به مديريت منابع انساني:

.1منابع انساني در خلاء فعاليت نمي كنند.

.2رابطه آن در سازمان با ديگر اجزاء تعاملي است

.3عوامل محيطي مانند سياست، اقتصاد، فرهنگ و رهبر اجتماعي و عوامل دروني مانند اهداف استراتژي و ساختار در تعامل با آن هستند.

عوامل تأثيرگذار محيط بيروني (خارجي):

.1عوامل سياسي

.2عوامل قانوني

.3عوامل محيطي

.4عوامل تكنولوژي

.5عوامل فرهنگي

.6عوامل جمعيت شناختي

.7عوامل اجتماعي

.8عوامل سازماني

.9عوامل اقتصادي

.10روابط صنعتي

عوامل تأثيرگذار محيط دروني (داخلي):

.1مقاصد و  مأموريتهاي سازمان

.2 فرهنگ سازماني

.3ساختار سازماني

.4فن آوري سازماني 

ارزيابي اهداف،استراتژي ها و سياستهاي مديريت منابع انساني:

.1تعهد

.2شايستگي

.3سازگاري (ميان مديريت و كاركنان)

.4سازگاري (ميان سازمان و كاركنان)

.5عملكرد

.6رضايت شغلي

.7انگيزش كاركنان

.8اعتماد

چالشهاي مديريت منابع انساني :

}اگر مديران منابع انساني در برنامه ريزي استراتژيك و تصميم گيري درگير هستند نياز دارند كه مشاركت كنندگان استراتژيك در كل سازمان باشند آنها نياز دارند تا به مديران كمك كنند سودآوري را از طريق بهبود بهره وري كاركنان افزايش دهند و نياز دارند كه به مديران افردا تبديل شوند. مديريت انتظارات زيادي از مديريت منابع انساني در نظر دارد، بهره وري، مباحث روابط صنعتي، شناسايي و توسعه استعدادها، ارزيابي عملكرد و سيستمهاي پاداش دهي به طور فزاينده اي توجه مديريت ارشد سازمان را به خود مشغول مي سازد.

نياز به استراتژي منابع انساني :

ـ اگر سازماني به دنبال ارائه فن آوري تازه اي است.

ـ اگر مي خواهد هزينه ها را كاهش دهد

ـ كيفيت را بهبود دهد

و

ـ و يا به دنبال كوچك سازي است

ـ بايد دو ديدگاه استراتژيك منابع انساني را دنبال نمايد.

بنابراين

  مديريت منابع انساني استراتژيك ديگر يك انتخاب نيست، بلكه يك ضرورت است.

با تشکر از توجه شما

...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : يکشنبه 21 خرداد 1396 ساعت: 13:24